Raszków: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH (budynki Urzędu Gminy i Miasta, świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoły, przedszkola)
Numer ogłoszenia: 219698 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165516 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW KOMUNALNYCH (budynki Urzędu Gminy i Miasta, świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoły, przedszkola).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów komunalnych (budynki Urzędu Gminy i Miasta, świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoły, przedszkola) wraz z dokonywaniem napraw i konserwacji urządzeń zabezpieczających doprowadzających energię do zacisków liczników energii w przypadku wystąpienia awarii. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia(16 miesięcy) 501 300 kWh. Szczegółowy wykaz został umieszczony w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENERGA Obrót SA ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244057,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 164555,60

  • Oferta z najniższą ceną: 164555,60 / Oferta z najwyższą ceną: 187768,91

  • Waluta: PLN.