Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 PLN. na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy i Miasta Raszków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:
Gmina i Miasto Raszków

Adres pocztowy:    Rynek 32

Miejscowość:            Raszków                                                             Kod                 63-440

pocztowy:

Kraj:                         Polska

Punkt                        Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32,           Tel.:                +48 627343510

kontaktowy:               63-440 Raszków

Osoba do

kontaktów:                Henryk Krawczyk

E-mail:                      kancelaria@raszkow.pl                                        Faks:              +48 627350665

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.raszkow.pl

Adres profilu nabywcy (URL): http://www.raszkow.bip.net.pl

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 17/10/2011    (dd/mm/rrrr)        Godzina: 10:00

 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do:                        (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach:                             LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 17/10/2011    (dd/mm/rrrr)        Godzina: 10:15

Miejsce (jeżeli dotyczy): Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 15 mieszczącym się na II piętrze budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32 63-440 Raszków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak       nie

Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.