Raszków, dnia 26 lipca 2011 rokuNr ZP 271.12.2.2011


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny- budowa chodnika
Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny -budowa chodnika” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 183286-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Z.P.H.U „RA-BRUK” Waldemar Goździk Raczyce ul. Słoneczna 5, 63-430 Odolanów

Cena ofertowa: 79.561,37 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

P.P.H.U.”EUROBUD” Eugeniusz Jakubiak 63-430 Odolanów, Huta 124

82.012,75

97,01

97,01

2

Zakład Posadzkarsko Brukarski Andrzej Szablewski ul Kaliska, 63-460 Nowe Skalmierzyce

90.089,57

88,31

88,31

3

P.P.H.U. FORK Piotr Dezor 61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 14c/2

108.991,38

73

73

4

Z.P.H.U „RA-BRUK” Waldemar Goździk Raczyce ul. Słoneczna 5, 63-430 Odolanów

79.561,37

100

100

5

BRUKARSTWO KASPRZAK” Sp. z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski

103.711,60

76,71

76,71


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak