Raszków, dnia 01 lipca 2011 roku


Nr ZP 271.9.2.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla budynków komunalnych”


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla budynków komunalnych” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 165516-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


ENERGA OBRÓT są ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

Cena ofertowa: 164.555,60 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

187.768,91

90,03

90,03

2

ENERGA OBRÓT SA ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

164.555,60

100

100

3

Vattenfall Sales Poland Sp.z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

168.393,19

97,72

97,72

4

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w skarżysku -kamiennej Al. Piłsudzkiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

166.420,07

98,88

98,88


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

z up.

/-/ Piotr Rokicki

Z-ca Burmistrza