Raszków, dnia 28 czerwca 2011 rokuNr ZP 271.12.2011


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Przebudowę drogi w m Janków Zaleśny- budowa chodnika”
Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny - budowa chodnika” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 154182


Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Zakład Posadzkarsko Brukarski Andrzej Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

111.718,01

-------------

----------------

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo- Usługowe AQUABUD ul. Kaliska 86, 63-300 Pleszew

184.632,93

--------------

------------------

3

P.P.H.U. „EUROBUD” Eugeniusz Jakubiak 63-430 Odolanów, Huta 124

148.173,28

----------------

------------------BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

z up.

/-/ Piotr Rokicki

Z-ca Burmistrza