Raszków: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II ( kanalizacja sanitarna)
Numer ogłoszenia: 170030 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133706 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II ( kanalizacja sanitarna).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę: kanał grawitacyjny K1 od SKi8 do studni SK9 z rur PCV-U DN 200/5,9mm -51mb kanał grawitacyjny K2 od Ski1 do studni SK3 z rur PCV-U DN 200/5,9 mm-95 mb przykanaliki- kanały boczne rura PVC-U DN 160/4,7 mm- 28 mb/7szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDROHAND - Andrzej Guździoł, Czekanów, ul. Baby 5, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2, 63-410 Czekanów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57078,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 48227,17

  • Oferta z najniższą ceną: 48227,17 / Oferta z najwyższą ceną: 99469,20

  • Waluta: PLN.