Raszków: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu ul. Polna dz. nr 54, 266/13
Numer ogłoszenia: 169980 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133610 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu ul. Polna dz. nr 54, 266/13.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę: kanały grawitacyjne K1 od Ski do SK5 z rur PCV-U DN 200/5,9mm -258mb przykanaliki- kanały boczne rura PVC-U DN 160/4,7 mm- 63 mb/13szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDROHAND - Andrzej Guździoł, Czekanów ul Baby 5, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2, 63-410 Czekanów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64286,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69679,50

  • Oferta z najniższą ceną: 69679,50 / Oferta z najwyższą ceną: 172207,82

  • Waluta: PLN.