Raszków, dnia 15 czerwca 2011 roku


Nr ZP 271.10.2011


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu, ul. Polna”
Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu, ul. Polna” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 133610-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


HYDROHAND Andrzej Guździoł ul. Baby 5, Czekanów, 63-410 Ostrów Wlkp

Cena ofertowa: 69.679,50 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Budowa i Konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych Jarosław Pobóg-Górski ul. Reymonta 13a, 63-400 Ostrów Wlkp

172.207,82

40,46

40,46

2

HYDROHAND Andrzej Guździoł ul. Baby 5, Czekanów, 63-410 Ostrów Wlkp 2

69.679,50

100

100

3

FUR-BUD Czesław Furmaniak , Joanna Misiak Sp. C. ul. Żeromskiego 6, 63-210 Żerków

92.297,04

75,49

75,49


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak