Raszków: Przebudowa Przedszkola w Raszkowie.
Numer ogłoszenia: 154562 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104468 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Przedszkola w Raszkowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje : remont dachu - część wyższa w Przedszkolu w Raszkowie demontaż starych obróbek blacharskich - 12,70m2 demontaż i montaż rynien - 29,70 m rozbiórka pokrycia z dachówki - 238,62 m2 wymiana elementów konstrukcji dachu - 59,25 ułożenie ekranu z folii - 238,62 m2 montaż łat i kontrłat -238,62 m2 pokrycie dachówka - 238,62 m2 obróbki blacharskie - 60,43 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Blacharsko Dekarskie Marek Płócienniczak, Topola Osiedle ul. Leśna 12, 63-421 Przygodzice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72818,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61791,36

  • Oferta z najniższą ceną: 61791,36 / Oferta z najwyższą ceną: 91495,33

  • Waluta: PLN.