Raszków: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie- elewacja południowa i wschodnia.
Numer ogłoszenia: 154496 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104536 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie- elewacja południowa i wschodnia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie-elewacja południowa i wschodnia: demontaż i montaż przewodów uziemiających i odgromowych - 48 m demontaż i montaż rur spustowych - 31,80 m obróbki blacharskie 22,80m2 demontaż i montaż podokienników z blachy ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - 477,11 m2 wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - 496,22 m2 dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową - 496,22 m2 tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole 20,75 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDMAR, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96423,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65769,10

  • Oferta z najniższą ceną: 65769,10 / Oferta z najwyższą ceną: 117012,25

  • Waluta: PLN.