Raszków dnia 07 czerwca 2011r.

ZP 271.9.1.2011

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie

Zamówienia na:

Dostawę energii elektrycznej obejmującą

sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów komunalnych

 

 

             Gmina i Miasto Raszków działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. -  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia:

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 O wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia zamawiający powiadomi uczestników postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przed przystąpieniem do zamówienia nie zawarł porozumienia o zmianie grupy taryfowej z odbiorcami grupy taryfowej G.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 Raszków

Jacek Bartczak