Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

działek budowlanych , położonych w Radłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów

nr: 103/1,  103/3, 103/5 i 103/6,  zapisanych w księdze wieczystej KW nr  KZ1W/00058140/2

 

Dane dotyczące nieruchomości:

1. Wyżej opisane działki w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi podstawowe.

    Działki położone  są na obrzeżu terenów zabudowanych wsi Radłów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów uprawianych rolniczo. Teren równy, płaski, uprawiany rolniczo. Działka nr 103/3   leży bezpośrednio przy ul. Lamkowej, która jest urządzoną drogą asfaltową, uzbrojoną w sieć elektryczną, wodociągową i  kanalizację sanitarną. Działki nr 103/1, 103/5 i 103/6 mają dostęp do nowo wydzielonej, nie urządzonej drogi, z dostępem w niewielkiej odległości do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

    

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona,

    - nie ma  zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

 

3. Cena wywoławcza:

    Nr działki:                            powierzchnia w ha                  cena wywoławcza:

    103/1                                  0,0902                                    44.900,- zł.

    103/3                                  0,0793                                    47.000,- zł.

    103/5                                  0,0902                                    44.900,- zł.

    103/6                                  0,0783                                    39.000,- zł.

     

    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr  08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  -  do dnia  18  lipca 2011 roku. Wadium wpłacone przez  uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

5.  Przetarg odbędzie się dnia  22 lipca   2011 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro. Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

 

6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

7. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

   

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub pod nr tel. 62 734-49-07