Raszków, dnia 30 maja 2011 roku

Nr ZP 271.7.2011                                         

 

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa Przedszkola w Raszkowie” -remont dachu

 

 

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Przebudowa Przedszkola w Raszkowie” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 104468-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Płócienniczak ul. Leśna 12a Toplola Osiedle 63-421 Przygodzice

Cena ofertowa: 61.791,36 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

           

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

 

    .  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

PPUH Leszek Szypuła Młynów 7 63-410 Ostrów Wlkp 2

70.700,28

87,4

87,4

2

BUDMAR Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz

62.198,64

99,35

99,35

3

Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Bogdan Wiśniewski 62-800 Kalisz ul. Fabryczna 1

65.851,68

93,83

93,83

4

Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat 62-571 Stare miasto Żychlin, ul. Borowa 2A

91.495,33

67,53

67,53

5

Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Płócienniczak ul. Leśna 12a Topola Osiedle 63-421 Przygodzice

61.791,36

100

100

6

JONASZ BUDOWNICTWO Joanna Szargan ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp

91.115,01

67,82

67,82

 

7

 

 

ZAKŁAD Dekarsko-Blacharsko-Murarski Marek Wieczorek ul. Zielona 10/27, 63-300 Pleszew

 

79.743,47

 

77,49

 

77,49

8

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „EXDACH” 63-400 Ostrów Wlkp Al. Powstańców Wielkopolskich 36

69.953,36

88,33

88,33

 

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak