Raszków: Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie
Numer ogłoszenia: 109308 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73768 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Alejki parkowe: roboty przygotowawcze - 91m3 roboty ziemne - 55m3 ława, obramowanie - 11/35 m3/m2 podbudowa - 879 m2 nawierzchnia - 888m2 Mała architektura: ławki z oparciem -11 szt ławki bez oparcia - 2 szt zegary słoneczne - 3 kpl fontanna - 1kpl kosze na śmieci - 8 szt tabliczki z nazwami roślin -50 szt pergole - 19 przęseł Zasilanie elektryczne oraz montaż oświetlenia parkowego, zasilanie fontanny: zasilanie latarń, projektorów oraz fontanny - 396 mb montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 8 szt montaż projektorów - 15 szt montaż puszki do zasilania fontanny -1 szt pomiary - 41 pomiar Przyłącze wodociągowe i instalacyjne do podlewania zieleni Roboty nawierzchniowe: chodnik- demontaż i odtworzenie - 2,8 m2 jezdnia- rozbiórka części i odtworzenie - 9,8m2 Roboty ziemne i montażowe: roboty ziemne - 223,04 m3 roboty montażowe - 134,2 m Branża zieleń: karczowanie i leczenie drzew - 10 szt sadzenie drzew i krzewów liściastych - 1056 szt sadzenie drzew i krzewów iglastych -42 szt sadzenie bylin - 1800 szt założenie trawników - 600 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.11.27.11-2, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.13.40-2, 45.11.25.00-0, 45.23.21.50-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-8, 45.11.27.10-5, 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania /Odnowa i Rozwój Wsi/ w ramach PROW 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360943,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 396531,15

  • Oferta z najniższą ceną: 396531,15 / Oferta z najwyższą ceną: 469837,37

  • Waluta: PLN.