Raszków, dnia 30 maja 2011 roku

Nr ZP 271.8.2011

                                       

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie -elewacja

 

 

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Radłowie- elewacja” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer +104536-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BUDMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz

cena ofertowa: 65.769,10 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

           

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

 

    .  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

71.862,33

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

P.H.U. „BUD-MAR” Marzanna Janiszewska  98-210 Sieradz 2, Dzigorzew

91,52

91,52

2

PPUH DACHPOL Młynów nr 7 63-410 Ostrów Wlkp 2

85.352,64

77,06

77,06

3

TERMOTREND Jerzy Kaczmarek 63-400 Ostrów Wlkp ul. Żeromskiego 2c

73.185,00

89,87

89,87

4

BUDMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz

65.769,10

100

100

5

Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Bogdan Wiśniewski, 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

82.349,15

79,87

79,87

6

P.U.B. „CEBUD” Ciesielski ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wlkp

92.286,68

71,27

71,27

 

7

 

ZAKŁAD BUDOWLANY „WANAT” Ryszard Wanat 62-571 Stare Miasto Żychlin, ul.  Borowa 2A

117.012,25

56,21

56,21

8

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta Topola-Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-421 Przygodzice

77.873,91

84,46

84,46

9

JOMASZ BUDOWNICTWO Joanna Szargan ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp

102.894,59

63,92

63,92

10

Usługowy Zakład Murarski Andrzej Kasprzak Lewków ul. Krótka 1, 63-410 Ostrów Wlkp 2

92.634,26

81

81

11

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „EXDACH” 63-400 Ostrów Wlkp Al. Powstańców Wielkopolskich 36

76.577,91

85,89

85,89

12

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Budowlanych ul. Grabowska 16, 63-400 Ostrów Wlkp

66.060,21

99,56

99,56

 

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak