Raszków: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie -etap II
Numer ogłoszenia: 109350 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77316 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie -etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (etap II) Etap II budowy obejmuje budowę stanu surowego otwartego tj. budowę wszystkich ścian wraz podbudową pod posadzki oraz dachu hali i zaplecza wraz z pokryciem, budową instalacji sanitarnych tzw. pod posadzkowych. Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji opracowanej przez Pracownię Architektoniczną /ARCUS/ Dane techniczne: powierzchnia zabudowy- 2164,80m2, powierzchnia użytkowa- 2492,70m2, kubatura- 23892,00m3, wysokość obiektu od poziomu terenu- ok.14,50m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.24.20-1, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2106348,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2285378,41

  • Oferta z najniższą ceną: 2285378,41 / Oferta z najwyższą ceną: 2990076,54

  • Waluta: PLN.