Raszków: Przebudowa drogi w m. Rąbczyn-Lewkowiec, Gmina i Miasto Raszków, woj. wielkopolskie.
Numer ogłoszenia: 100016 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56938 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w m. Rąbczyn-Lewkowiec, Gmina i Miasto Raszków, woj. wielkopolskie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi polegająca na: 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,400km., 2. Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie- 624,00m2., 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie - 624,00m2., 4. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 gr. 15 cm - 624,00m2., 5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 20cm -1920,00m2., 6. Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm -1800,00m2., 7. Utwardzenie pobocza mieszanką optymalna gr.20cm na szer. 1 m - 800m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PD DROGBUD - Ostrów, ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121376,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 133836,30

  • Oferta z najniższą ceną: 133836,30 / Oferta z najwyższą ceną: 205855,56

  • Waluta: PLN.