Raszków: Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji.
Numer ogłoszenia: 100002 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56912 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Branża elektryczna: rozdzielnica RP plus instalacja w budynku w parku zasilanie latarń parkowych -466m montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 8szt pomiary roboty demontażowe 1 kpl. Alejki piesze roboty przygotowawcze -0,308 km roboty ziemne - 162m3 podbudowa -1013 m2 ława, oporniki 613 m nawierzchnia 1013m2 Branża melioracyjna roboty ziemne -430m3 roboty budowlane i umocnieniowe 260/1 m/szt Branża zieleń nasadzenie roślin - 12234/1250 szt/m2 Mała architektura: ławki z oparciem -12 szt. kosze na śmieci - 8 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.23.31.61-5, 45.11.12.00-0, 45.24.41.00-0, 45.00.00.00-7, 77.00.00.00-0, 45.11.27.11-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agro-Estetyka Piotr Kowalczyk, u. Żwirki i Wirury 16/2, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 345090,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 355829,05

  • Oferta z najniższą ceną: 355829,05 / Oferta z najwyższą ceną: 355829,05

  • Waluta: PLN.