Raszków, dnia 26 kwietnia 2011 roku

Nr ZP 271.3.3.2011                                         

 

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rewaloryzacja parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji”.

 

 

 

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Rewaloryzacja parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 56912-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

AGRRO-ESTETYKA Piotr Kowalczyk, 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 16/2

Cena ofertowa: 355 829,05 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

           

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

 

    .  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

NOWA – Jerzy Łebski, 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 2

346.011,40

0

0

2

AGRO-ESTETYKA Piotr Kowalczy 62-200 Gniezno

355.829,05

100

100

 

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak