Numer ogłoszenia: 90326 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77316 - 2011 data 14.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (etap II) Etap II budowy obejmuje budowę stanu surowego zamkniętego tj. budowę wszystkich ścian wraz podbudową pod posadzki oraz dachu hali i zaplecza wraz z pokryciem, budową instalacji sanitarnych tzw. pod posadzkowych. Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji opracowanej przez Pracownię Architektoniczną /ARCUS/ Dane techniczne: powierzchnia zabudowy- 2164,80m2, powierzchnia użytkowa- 2492,70m2, kubatura- 23892,00m3, wysokość obiektu od poziomu terenu- ok.14,50m..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie (etap II) Etap II budowy obejmuje budowę stanu surowego otwartego tj. budowę wszystkich ścian wraz podbudową pod posadzki oraz dachu hali i zaplecza wraz z pokryciem, budową instalacji sanitarnych tzw. pod posadzkowych. Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji opracowanej przez Pracownię Architektoniczną /ARCUS/ Dane techniczne: powierzchnia zabudowy- 2164,80m2, powierzchnia użytkowa- 2492,70m2, kubatura- 23892,00m3, wysokość obiektu od poziomu terenu- ok.14,50m..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełniony warunek: Wskażą osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) wskaż kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, załączyć dokumenty potwierdzające; b) wskaż kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, załączyć dokumenty potwierdzające - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony warunek: Wskażą osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) wskaż kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, b) wskaż kierownika robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia..