Raszków, dnia 26 kwietnia 2011 roku

 

Nr ZP 271.4.2011                                         

 

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi w m. Rabczyn-Lewkowiec”.

 

 

 

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Przebudowa drogi w m. Rąbczyn -Lewkowiec” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 56938-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o.o.

ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wlkp

 

Cena ofertowa: 133.836,30 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

           

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

 

    .  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowo -Inżynieryjne „KAREX” 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12

172.322,02

77,67

77,67

2

Gembiak – Mikstacki sp.j. 63-700 Krotoszyn , ul. Transportowa 3

144.235,79

92,79

92,79

3

BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 62-800 Kalisz,ul Łódzka 114-120

205.855,56

65,01

65,01

4

„POL-DRÓG PIŁA” sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Wawelska 106

172.507,50

77,58

77,58

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROGBUD sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp., ul Przymiejska 9

133.836,30

100

100

 

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak