Raszków: Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance
Numer ogłoszenia: 63438 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37020 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane świetlicy polegające na rozbudowie i przebudowie świetlicy o pow. zabudowy - 632,00m2, powierzchnia użytkowa 539,00m2, kubatura 3805,00m3, polegające na: Remont i modernizacja pomieszczeń istniejących podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody terenowe Branża elektryczna: Roboty demontażowe Instalacja wyrównawcza - 11m Zasilanie rozdzielnicy TR-1, TR2, TK - 3 kpl. Montaż rozdzielnic elektrycznych- 3kpl Instalacja gniazd 230/400V oraz zasilanie urządzeń wentylacji, podgrzewaczy wody Instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, zewnętrznego pomiary elektryczne Branża wodno-kanalizacyjna Roboty ziemne (podłączenie kanalizacji do zbiorników ścieków)-9,97m3 Roboty montażowe podłączenie kanalizacji do zbiornika ścieków Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia Instalacja wentylacji mechanicznej Roboty przygotowawcze - demontaż i rozbiórki Roboty budowlane..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.21.50.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.47.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.11.25.00-0, 45.23.21.50-8, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.11.11.00-9, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.. Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane - Bogdan Wiśniewski, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226948,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 239310,07

  • Oferta z najniższą ceną: 239310,07 / Oferta z najwyższą ceną: 293941,17

  • Waluta: PLN.