Raszków: Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice.
Numer ogłoszenia: 58780 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28922 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: kanały grawitacyjne K-4P, K-5P, K7A-PG z rur PCV-U DN 200/5,9mm -1570mb przykanaliki- kanały boczne rura PVC-U DN 160/4,7 mm- 214/38 mb/szt kanalizacja sanitarna ciśnieniowa: przepompownia ścieków Ps-3 na działce 232 - 48m3/h rurociąg tłoczny RT - 3 rura PEHD DN 125 mm - 658 mb...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie : Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDROHAND Andrzej Guździoł, Baby 6, 63-410 Czekanów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 818757,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 951210,65

  • Oferta z najniższą ceną: 951210,65 / Oferta z najwyższą ceną: 1643656,36

  • Waluta: PLN.