Raszków, dnia 25 marca 2011 rokuNr ZP 271.2.2011


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance”.
Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 37020 -2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane - Bogdan Wiśniewski, 62-800 Kalisz, ul Fabryczna 1


Cena ofertowa: 239.310,07 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Bogdan Wiśniewski

62-800 Kalisz, ul Fabryczna 1

239.310,07

100

100

2

Budmar Sp. z o.o.

62-880 Kalisz ul Fabryczna 1

251.559,23

95,13

95,13

3

JOMASZ BUDOWNICTWO

Joanna Szargan

63-400 Ostrów Wlkp.ul. Wrocławska 18

293.941,17

81,41

81,41

4

Zakład Produkcyjno Handlowo usługowy „PROZ-BUD” Sp. J.

63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wysocka 52

290.876,09

82,27

82,27

5

InterMAX” Wiesław Puchalski

63-421 Przygodzice, ul Wrocławska 139

240.073,31

99,68

99,68

6

GS” Agnieszka i Robert Sip Sp. J.

63-460 Nowe Skalmierzyce

ul. 29 Grudnia 2c

275.445,96

86,88

86,88Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak