Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych , położonych w Radłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 103/1,  103/3, 103/5 i 103/6,  zapisanych w księdze wieczystej KW nr  KZ1W/00058140/2

Dane dotyczące nieruchomości:

1. Wyżej opisane działki w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi podstawowe.

    Działki położone  są na obrzeżu terenów zabudowanych wsi Radłów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów uprawianych rolniczo. Teren równy,

    płaski, uprawiany rolniczo. Działka nr 103/3   leży bezpośrednio przy ul. Lamkowej, która jest urządzoną drogą asfaltową, uzbrojoną w sieć elektryczną, wodociągową

    i  kanalizację sanitarną. Działki nr 103/1, 103/5 i 103/6 mają dostęp do nowo wydzielonej,  nie urządzonej drogi, z dostępem w niewielkiej odległości do sieci elektrycznej,

    wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.   

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona,

    - nie ma  zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

3. Cena wywoławcza:

    Nr działki:               powierzchnia w ha                      cena wywoławcza:

    103/1                              0,0902                                          44.900,- zł.

    103/3                              0,0793                                          47.000,- zł.

    103/5                              0,0902                                          44.900,- zł.

    103/6                              0,0783                                          39.000,- zł.

    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej na konto Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Raszkowie  Nr  08 8430 0009 0000 0215 0142 0540  -  do dnia  11 kwietnia 2011 roku.  Wadium wpłacone przez  uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.  Przetarg odbędzie się dnia  15 kwietnia   2011 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro.  Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub pod nr tel. 62 734-49-07.