Raszków, dnia, 22 marca 2011 roku

Nr ZP 271.1.2011


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa, część III Pogrzybów, Przybysławice”.


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III, Pogrzybów, Przybysławice” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 28922-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


HYDROHAND” Andrzej Guździoł, Czekanów ul. Baby 6, 63–410 Ostrów Wlkp.


Cena ofertowa: 951.210,65 zł. Brutto


Uzasadnienie wyboru oferty:Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą


Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)


Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

IMPEX Sp. z o.o.

98-100 Łask, ul. Kolejowa 12

1.600.981,74

59,41

59,41

2

FIRMA „TUNEL”
Waldemar Skaskiewicz
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Lambora 6

1.337.078,78

71,14

71,14

3

Zakład Instalacji Sanitarnych

Robert Dzięcielski
62 – 800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

1.643.656,36

57,87

57,87

4

HYDROHAND” Andrzej Guździoł

Czekanów ul. Baby 6,
63 – 410 Ostrów Wlkp

951.210,65

100

100

5

Usługi Budowlano Kanalizacyjne
„BUDOKAN” 63-400 Ostrów Wlkp

ul. Sempołowskiej 17

953.193,71

99,79

99,79

6

KAN-WOD” Szymkowiak Ewa,

Mucha Marian Sp. J.
ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

1.096.765,01

86,73

86,73

7

PPHU EKO-KAN-GAZ

Jan Tokarski ul. Akacjowa 10 Karski,

63-410 Ostrów Wlkp.

963.330,05

98,74

98,74Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak