Raszków, dnia 7 stycznia 2013 roku

ZP 271.22.2012

 

 

INFORMACJA (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w gminie Raszków w ramach projektu Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu dot. zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w gminie Raszków w ramach projektu Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia., opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 515988 z 2012 r. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

Część I pomoce dydaktyczne:NOVUM Wyposazenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński GROM 36, 12-130 PASYM

Cena ofertowa: 60.614,12 zł brutto

Część II sprzęt komputerowy, elektroniczny, multimedialny, audio, wyposażenie: Firma informatyczna ELPRO-Bis Sp. z o.o.  62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 2

Cena ofertowa: 21.167,07 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

24 231,00

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Część

Punktacja przyznana ofercie

1

LINK Jakub Sobczak

62-002 Suchy Las ul. Powstańców Wlkp 69

22 870,62

II

92,55

2

OPI  Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Sp. Cywilna ul. 1-go maja 6, 46-073 Chróścina

62.770,00

27.690,00

I

II

96,56

76,44

3

P.U.H. METRIUM Adam Kruk 20-709 Lubin, ul. Struga 29

24 764,82

II

85,47

4

'MM MARKET” Małgorzata Małecka 03-180 Warszawa, ul. K. Szałasa 17

25 411,80

II

83,30

5

Firma informatyczna ELPRO-Bis Sp. z o.o.  62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 2

21 167,07

II

100

6

Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych ul. Krotoszynska 133, 63-400 Ostrów Wlkp

60.825,94

21.999,00

I

II

99,65

96,22

7

NOVUM Wyposazenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński GROM 36, 12-130 PASYM

60.614,12

I

100

8

PHPU ZUBER Andrzej Zuber 50-424 Wrocław ul. Krakowska

II

87,35

 

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak