Raszków: Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Numer ogłoszenia: 527700 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 481294 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 162,00 tony miału węglowego o wartości opałowej min 23 KJ/kg popiół 20% siarka 0,8% 50,00 tony węgiel kamienny o wartości opałowej min 30 KJ/kg popiół 0,6 % siarka 0,5 % miał węglowy: 23-20-08 węgiel kamienny: 28-10-06..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrala Zbytu węgla WEGLOZBYT S.A., ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111463,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 104744,34

  • Oferta z najniższą ceną: 104744,34 / Oferta z najwyższą ceną: 111284,90

  • Waluta: PLN.