Raszków, dnia 9 grudnia 2013 rokuNr ZP 271.20.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na dostawę dot. zamówienia pn.Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 250967 z 25.11.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Centrala Zbytu Węgla „WEGLOZBYT” S.A. ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice


Cena ofertowa: 104 744,34 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

GS OMB Sp. z o.o. ul. 29 Grudnia 2c, 63-460 Nowe Skalmierzyce

111 284,90

94,12

94,12

2

Centrala Zbytu Węgla „WEGLOZBYT” S.A. ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

104 744,34

100

100


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak