Raszków: Budowa zbiornika wodnego Pogrzybów
Numer ogłoszenia: 477542 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431050 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika wodnego Pogrzybów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowa zbiornika wodnego Pogrzybów Roboty przygotowawcze i ziemne: roboty pomiarowe - 0,5ha Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i oczyszczanie terenu- 0,02ha ręczne wykaszanie porostów - 2500m2 usuwanie namułu gr 30cm z cieków o gł. do 1m i szer 0,6m - 30m usuwanie humusu do 15 cm -5700m2 wykopy jamiste na odkład - 898m3 przemieszczanie spycharkami mas ziemnych -2468m3 mechaniczne plantowanie czaszy zbiornika spycharkami- 0,15ha humusowanie skarp zbiornika z obsianiem - 819m2 wykonanie trawników-0,40ha przyłącze wodociągowe roboty instalacyjne - rury PVC ciśnieniowe śr. 160mm- 50m, rury PE o śr. 63mm -128m Przelewy doprowadzające wodę i spustowy z odpływem poziomym i pionowym śr. 150- 2 szt pompownia wody czystej śr 1200 wraz z pełnym oprzyrządowaniem i szafą sterowniczą -1 kpl. Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)dokumentacja projektowa budowlana, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARES Karol Wrzecioniarz, Grabska, 98-273 Klonowo, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115978,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 101089,26

  • Oferta z najniższą ceną: 101089,26 / Oferta z najwyższą ceną: 129323,87

  • Waluta: PLN.