Raszków: Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Numer ogłoszenia: 481294 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego i węgla dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 162,00 tony miału węglowego o wartości opałowej min 23 KJ/kg popiół 20% siarka 0,8% 50,00 tony węgiel kamienny o wartości opałowej min 30 KJ/kg popiół 0,6 % siarka 0,5 % miał węglowy: 23-20-08 węgiel kamienny: 30-06-05.Wykonawca do oferty dołączy dokumenty potwierdzające jakość i miejsce pochodzenia oferowanego opału świadectwo jakości. Dostawy realizowane w godzinach pracy Gimnazjum od godz. 8:00-15:00.Przekazanie ładunku w jednostce organizacyjnej za dokumentem zdawczo-odbiorczym zawierającym wagę realizowanej dostawy, ceny, parametry jakościowe /klasa/, potwierdzone świadectwem jakości - dołączyć każdorazowo świadectwo /kserokopia poświadczona za zgodność odpisu z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/. Odbiorcami dostawy jest Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie Protokolarny odbiór ładunku opału w obecności palacza kotłowni c.o. i dyrektora placówki oświatowej. Rozładunek na wyraźne polecenie i w miejscu wskazanym przez palacza c.o.Samowolny rozładunek nie będzie uznany za dostawę. Z uwagi na pojemność magazynową składów opalu, możliwość dojazdu do magazynu, jednorazowe dostawy środkami transportu o ładowności nie wyższej niż 5-10 ton. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału skrzyni ładunkowej prowizorycznymi przegrodami i dostarczenie ładunku w ten sposób podzielonej naczepie. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości dowiezionego opału w najbliższym punkcie wagowym wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku różnic wagowych /dopuszczalna tolerancja wagowa granica błędu to 30 kg wagi ładunku mniejszej od wagi wynikającej z dokumentu zdawczo-odbiorczego umowa na dostawę zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej zamówienia 10% x 162 tony x cena jednostkowa określona przez Wykonawcę, 10% x 50 ton x cena jednostkowa określona przez Wykonawcę. Wymagania odnośnie gwarancji i rękojmi:Dostawy realizowane po uprzednim powiadomieniu odbiorcy dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczonego opału w punkcie wskazanym przez Zamawiającego laboratorium analityczne.W przypadku stwierdzenia jakości zgodnej lub wyższej z zamówieniem na koszt Zamawiającego.W przypadku jakości gorszej od jakości określonej w zamówieniu na koszt Wykonawcy.Koszt badań potracony zostanie z faktury za dostawę na co Wykonawca wyraża zgodę.Zamawiający powiadomi Wykonawcę /faksem na nr telefonu wskazany w ofercie/ o dniu i godzinie pobrania prób opału do badań - na dwa dni kalendarzowe przed planowanym terminem pobrania próby. Próby będą pobierane z ilości nie mniejszej niż 100 kg..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 1.000,00 zł

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy oraz którzy spełniają warunki dotyczące:Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów,jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie co najmniej jednej dostawy miału węglowego o wartości co najmniej 50 000,00zł załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie;Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie wymaga tego warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykażą, że posiadają aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane: a)formularz oferty, b)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt.10, c)dowód wzniesienia wadium, d)dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, e)projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raszkow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Raszków Rynek 32 63-440 Raszków pok nr 2.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32 63-440 Raszków pok nr 9.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie