Raszków: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 458858 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 438878 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków w sezonie zimowym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg gminnych i niektórych powiatowych wyszczególnionych w załącznikach na terenie gminy Raszków. Długość dróg gminnych - 112,8 km Długość dróg powiatowych - 20,5 km Długość ulic w m. Raszków - 12 km odśnieżanie dróg i ulic przy użyciu pługów likwidacja śliskości zimowej , gołoledzi przy użyciu piaskarek, materiałów piasek z solą inne czynności w razie klęsk żywiołowych. Będą to usługi związane z likwidacją skutków zimy , żywiołu śniegu i skutków spowodowanych obniżoną temperaturą w taki sposób aby ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego. Termin realizacji zamówienia w sezonie zimowym 2013/2014 do 15.04.2014 r.zimowe utrzymanie w okresie od 15.11.2013 r. do 15.04.2014r. a dyspozycyjność do 30.04.2014 r. Rozpoczęcie akcji odśnieżania lub zwalczania śliskości następować będzie każdorazowo na wezwanie pracownika zamawiającego odpowiedzialnego za koordynację prac..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AZYMUT Sp. z o.o., ul. Ostrowska 14, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115190,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 259200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 259200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 259200,00

  • Waluta: PLN.