Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Radłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 250/2  i nr 250/3 zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/00090272/2. 

 

 Dane dotyczące nieruchomości:

  1. Wyżej opisane działki w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków    przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi podstawowe. Działki położone są na obrzeżu terenów zabudowanych wsi Radłów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów uprawianych rolniczo. Teren równy i płaski. Działka nr 250/2 posiada dostęp do ul. Nowej, będącej drogą gruntową, uzbrojoną w sieć elektryczną i wodociągową. Działka nr 250/3 ma dostęp do ul. Żwirowej, będącej drogą gruntową, uzbrojoną w sieć elektryczna i wodociągową.

 

  1. Nieruchomości:

    - nie są obciążone

    - nie ma zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

  1. Cena wywoławcza (netto):   

  Nr działki:

Powierzchnia:

Ulica:

Cena wywoławcza:

Wadium:

250/2

0,1075 ha

Nowa

45100,zł

  4510,- zł

250/3

0,1201 ha

Żwirowa 

50400,-zł

5040,-zł

 

    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %   ceny wywoławczej  na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  27 listopada 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą zostało wpłacone wadium.

  1. Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2013 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. 
  2. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

                                       

     Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07