Raszków, dnia 30.10.2013 rokuNr ZP 271.17.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Raszków i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Raszków i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

opublikowanym numer 418320

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Cena ofertowa: 540.246,11 zł.

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Bank Spółdzielczy 63-440 Raszków ul. Ostrowska 28

722.297,00

74,80

74,80

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5 61-888 Poznań

594.083,58

90,94

90,94

3

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, ul. Górnośląska 80, 62-800 Kalisz

553.804,62

97,55

97,55

4

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 18,61-738 Poznań

540.246,11

100

100

Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak