Raszków: Przebudowa świetlicy w Rąbczynie etap II
Numer ogłoszenia: 407866 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359678 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy w Rąbczynie etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowa świetlicy w Rąbczynie Wymiana pokrycia dachu rozebranie rynien -38,26m rozebranie rur spustowych - 19,24m rozbiórka pokrycia z dachówki- 300,34m2 demontaż łat - 300,34m2 rozebranie kominów - 1,44m3 wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- 161,60m ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii - 275,47m2 pokrycie dachu blachami ocynkowanymi powlekanymi - 275,47m2 rynny dachowe, rury spustowe kominy z cegły klinkierowej- 1,44m3 osadzenie wyłazu-1 szt daszek nad wejściem-4,03m2 Roboty wykończeniowe wewnętrzne - etap II pomieszczeni 1.03; 1.04; 1.05, 1.06 rozebranie podłóg drewnianych i legarów - 19,10m2 wykopy ręczne o gł- 25 cm podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B 10- 2,29m3 izolacje przeciwwilgociowe - 19,10m2 ścianki działowe o gr 12 cm - 22,17m2 ułożenie nadproży- 3,60m zamurowanie otworów w ścianach- 1,20m3 Pomieszczenie 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 rozebranie podłóg drewnianych i legarów - 13,70m2 wykopy ręczne o gł- 25 cm podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B 10- 1,64m3 izolacje przeciwwilgociowe - 19,10m2 ścianki działowe o gr 12 cm - 24,81m2 ułożenie nadproży- 3,60m wykucie otworów w ścianach - 3,13m3 wykucie z muru ościeżnic stalowych- 2,31m2 zamurowanie otworów w ścianach -0,36m3 Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.11.12.00-0, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 55.45.43.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dekarstwo Murarstwo inne Usługi Budowlane, Wyszki 87, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11308,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76663,17

  • Oferta z najniższą ceną: 7005272,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123792,60

  • Waluta: PLN.