Raszków: Budowa zbiornika na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 427890 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe dla inwestycji Budowa zbiornika na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji polegające na: Roboty ziemne Roboty nawierzchniowe Rurociągi drenarskie i wyloty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.31.62-2, 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego KAN-WOD Sp. z o.o., ul. Przymiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87383,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 107481,51

 • Oferta z najniższą ceną: 107481,51 / Oferta z najwyższą ceną: 107481,51

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zmiana lokalizacji wywozu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego i ofertowego przedstawionego przez wykonawcy do przetargu: 1.Przewidywany wywóz urobku wg w/w kosztorysów na nie użytkowaną obecnie oczyszczalnię ścieków (odległość 2 km) nie dochodzi do skutku. Powodem tego jest występujący brak zabezpieczenia środków w budżecie gminy Raszków na ok. 1,0 mln zł na likwidację w 2013 r., obiektów oczyszczalni. W tej sytuacji wyznaczono jedyne i najbliższe miejsce składowania składowisko odpadów w Moszczance położone w odległości 4 km. Składowisko w najbliższym okresie czasu będzie podlegało rekultywacji i zasoby mas ziemnych będą niezbędne do wykonania tych robót. Ilość urobku do wywozu na odległość 2 do 4 km - 5503,8 m3 2.W wyniku pojawienia po lewej i prawej stronie obrzeży zbiornika w wykonywanym wykopie frakcji gliny z domieszką iłu, który to urobek ze względu na zbrylenie nie mógł być użyty do rekultywacji, wyznaczono teren do wywozu na działce gminnej w Bugaju położonej w odległości 12 km. Teren ten stanowiący stare wyrobisko wymaga rekultywacji i makroniwelacji. Pokłady gliny nie zostały zlokalizowane w otworach badań geologicznych wykonywanych na etapie projektu budowlanego. Zgodnie z obowiązującymi normami dla potrzeb oceny kategorii gruntu w wykopie oraz badań podłoża przy robotach ziemnych wykonano 3 odwierty geologiczne pod całą czaszą zbiornika, które nie wykazały pokładów gliny. Ilość urobku do wywozu - 3030 m3. 3.Bilansując potrzeby likwidowanego składowiska odpadów w Moszczance w celu zapewnienia taniego materiału na jego rekultywację (koszt dodatkowego odwozu, tylko 3,19 zł za 1 m3) pozostała ilość urobku należy dowieźć na składowisko. Ilość urobku do wywozu na 4 km dowiezionego urobku: 1420,0 m3. 4.Wykonanie prac ziemnych przesiewowych zaleconych przez nadzór archeologiczny poprzez sposób wskazany w terenie - analogia do wykonania odkrywki i przesiewu. Powierzchnia objęta pracami - 3600,00 m2. I.Roboty nawierzchniowe 1.Wobec złożonych interwencji przez właścicieli gruntów wsi Pogrzybów mających swoje grunty po drugiej stronie zbiornika (cz. północna) należy wykonać poszerzenie ścieżki na odcinku około 50 m z 2,5 do 3,0 m szerokości z wykonaniem podbudowy z kamienia łamanego i tłucznia grubego z nawierzchnią tłuczniową. Tak wykonany odcinek ma służyć do przejazdu sprzętu rolniczego do wykonania upraw. 2.W wyniku przeprowadzonych obserwacji dotyczących spływu wód powierzchniowych na kierunku pola uprawne - ścieżka pieszo - rowerowa zauważono w kilku miejscach rozmycie 1-szej warstwy nawierzchni żwirowej. Zaszła konieczność wzmocnienia górnej warstwy nawierzchni ścieżki o grubości 8 cm poprzez wykonanie jej z tłucznia łatwiej klinującego się i dającego znacznie lepszą zagęszczalność. Ponadto w miejscach przelewu na skarpę wykonane winny być spusty z rur PE wyprowadzone do zwierciadła wody w zbiorniku. Wykonanie tych prac zapobiegnie rozmywaniu nawierzchni ścieżki i skarp zbiornika i narażeniu na dodatkowe koszty późniejszych napraw. Powierzchnia ścieżki 2259,0 m3. II.Rurociągi drenarskie i wyloty W wyniku obserwacji stagnowania wód po dokonaniu przekopów i usunięcia warstwy urodzajnej gruntu w rejonie placu zabaw niezbędnym jest wykonanie odwodnienia rurociągami drenarskimi z rur PE perforowanych długości ca 120 mb z wylotem do istniejącego stawu rybnego. Podczas wykopu zbiornika odkryto dwa istniejące zbieracze drenarskie. Po zlokalizowaniu i ustaleniu rzędnych należy wykonać polączenia do realizowanego zbiornika poprzez dodatkowe 2 wyloty. Orientacyjna długość rurociągów drenarskich - 160,0 m. Prace objęte protokółem konieczności mają charakter obiektywny i wynikają ze zdarzeń, które zaistniały w trakcie realizacji robót. Przy ustaleniu specyfikacji na etapie projektu technicznego nie można było przewidzieć wszystkich zakresów, które obecnie są niezbędne do wykonania umowy podstawowej. Zmiany odległości transportu wynikają z niemożliwości zagospodarowania gruntu na przewidywanych wcześniej terenach wywozu. Przedstawione prace uzupełniają się wzajemnie i są uzależnione od wykonania w całości zadania podstawowego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych , nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzkraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia , jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów