Raszków: Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Smerfy w Raszkowie
Numer ogłoszenia: 400732 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334114 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Smerfy w Raszkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: I. Roboty branży budowlanej: Budynek przedszkola: rozebranie i montaż nowych rynien i rur spustowych - 49,70 m rozbiórka pokrycia z dachówki - 294,88m2 demontaż łat drewnianych - 294,88m2 rozebranie kominów - 2,27 m3 wymiana elementów konstrukcyjnych dachu krokwie, murłaty - 102,04 m- m ułożenie folii - 294,88m2 montaż kontrłat i łat pod dachówkę - 294,88m2 pokrycie dachu dachówka karpiówką - 294,88m2 obróbki z blachy ocynkowanej wykonanie kominów z cegły klinkierowej - 2,27m3 osadzenie wyłazu -1 szt osadzenie okna - 6 szt wykonanie daszku nad wejściem Budynek gospodarczy: rozebranie pokrycia z płyt azbestowo -cementowych - 22,40m2 utylizacja płyt azbestowo-cementowych - 22,40m2 rozebranie elementów więźb dachowych 22,40 m2 ołacenie połaci dachowych - 22,40 m2 pokrycie dachów dachówką -22,40m2 Wiata: rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych 35,20m2 utylizacja płyt azbestowo-cementowych - 35,20 m2 demontaż konstrukcji stalowej dach - 0,25t lekka obudowa dachu blachą fałdową - 25,08 m2 Instalacja oddymiania klatki schodowej: wentylatory oddymiające 1 szt kanał wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej - 11,50 m2 wykucie otworów w ścianach założenie belek stalowych z osiatkowaniem 5 szt kanał napowietrzający z blachy stalowej ocynkowanej 11,00m2 montaż przepustnicy - 3 kpl. Kratki wentylacyjne napowietrzające- 3 szt. Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)dokumentacja projektowa budowlana, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Blacharstwo Dekarstwo Hieronim Witek, ul. Grzegorzewska 24, 63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112263,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 132091,05

  • Oferta z najniższą ceną: 132091,05 / Oferta z najwyższą ceną: 147356,50

  • Waluta: PLN.