Raszków, dnia 30 września 2013 roku

Nr ZP 271.15 2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drogi w m.  Sulisław

 

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na : Przebudowa drogi w m. Sulisław

opublikowanym w BZP numer 363488 – 2013

Gmina i Miasto Raszków informuje o unieważnieniu w/w postępowania


Podstawa prawna: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

  • Oferta z najniższą ceną 269 790,77 zł. brutto

  • Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia - 195 000,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie postępowanie przetargowe zostało unieważnione

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z cenami złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Nr części zamówienia

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

318 088,79

-

-

2

BUDKOM” P.P.H.U Janusz Hofman i Kazimierz Kosecki sp. j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

311 553,90

-

-

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-OSTRÓW” sp. Z O.O. ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski

269 790,77

-

-

4

SIDROG Sp. Z O.O. Domaniew 9, 98-235 Błaszki

275 022,24

-

-


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art.180 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych od niniejszej decyzji słuzy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak