Raszków, dnia 9 wrzesień 2013 rokuNr ZP 271.13.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów (cz.IV -Jelitów kanał JI-2)

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów (cz.IV -Jelitów kanał JI-2) opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 338194 z 22.08.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


HYDROHAND Andrzej Guździoł ul. Baby 5 Czekanów, 63-410 Ostrów Wlkp.2


Cena ofertowa: 83 948,66zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

KAN-WOD Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp

148 810,20

56 41

56,41

2

HYDROHAND Andrzej Guździoł ul. Baby 5 Czekanów, 63-410 Ostrów Wlkp.2

83 948,66

100

100

3

Budownictwo Inżynieryjne PERZ s.c. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp

128 235,40

65,46

65,46Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak