Raszków, dnia 25 września 2013 rokuNr ZP 271.12.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont i modernizacja publicznego Przedszkola 'Smerfy” w Raszkowie

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Remont i modernizacja publicznego Przedszkola 'Smerfy” w Raszkowie opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 334114 z 20.08.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Blacharstwo Dekarstwo Hieronim Witek ul. Grzegorzewska 24, 63-700 Krotoszyn


Cena ofertowa: 132 091,05zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Blacharstwo Dekarstwo Hieronim Witek ul. Grzegorzewska 24, 63-700 Krotoszyn

132 091,05

100

100

2

KIK Sp. z o.o. ul. Sportowa 6A, 63-500 Ostrzeszów

147 356,50

89,64

89,64


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak