Ogłoszenie o przetargu

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie   nieruchomości gruntowej – grunt rolny, poł. w Bieganinie.

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie rolnicy z gminy Raszków.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości osiągniętej w przetargu, przyjmując jako cenę wywoławczą wartość 4 q żyta za 1 ha, biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do obliczania podatku rolnego.

 

I. Dane dotyczące nieruchomości:

- nieruchomość położona w Bieganinie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 296, zapisana    w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00064769/2.

       - grunt rolny – klasa RV na pow. 1,3700 ha i  klasa RVI na pow. 0,6300 ha

       - powierzchnia: 2,0000 ha

 

II   Cena

       -  cena wywoławcza:   8 q – to jest wartość  w zł: 606,88 zł

       -  wysokość wadium: 120 zł.

 

III.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (wysokość wadium podana wyżej), na konto Urzędu w Banku   Spółdzielczym w Raszkowie   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 do dnia  24.09.2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.

IV. Okres dzierżawy –  nieoznaczony

                                                       

V  Przetarg odbędzie się dnia    27 września  2013 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07