Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Radłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 250/2 i 250/3 zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/00090272/2 oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/1,   zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00058140/2.

 

 Dane dotyczące nieruchomości:

  1. Wyżej opisane działki w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków    przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi podstawowe. Działki położone są na obrzeżu terenów zabudowanych wsi Radłów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów uprawianych rolniczo. Teren równy i płaski. Działka nr 250/2 posiada dostęp do ul. Nowej, będącej drogą gruntową, uzbrojoną w sieć elektryczną i wodociągową. Działka nr 250/3 ma dostęp do ul. Żwirowej, będącej drogą gruntową, uzbrojoną w sieć elektryczna i wodociągową. Działka nr 103/1 ma dostęp do nowo wydzielonej nie urządzonej drogi, z dostępem w niewielkiej odległości  do ul.Lamkowej, uzbrojonej w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

 

  1. Nieruchomości:

    - nie są obciążone

    - nie ma zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

  1. Cena wywoławcza (netto):      

Nr działki:

Powierzchnia:

Ulica:

Cena wywoławcza:

Wadium:

250/2

0,1075 ha

Nowa

45 100,-zł

 4 510,- zł

250/3

0,1201 ha         

Żwirowa 

50 400,-zł

5 040,-zł

103/1

0,0902 ha

Lamkowa

36 200,-zł

3 620,-zł

 

    Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %   ceny wywoławczej  na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Raszkowie   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 – do dnia  19 września 2013 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą zostało wpłacone wadium.

  1. Przetarg odbędzie się dnia 24 września 2013 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. 
  2. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

                                       

     Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07