Raszków, dnia 16 sierpnia 2013 roku

Nr ZP 271.9.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola „Smerfy” w Raszkowie


Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na : Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola „Smerfy” w Raszkowie

opublikowanym w BZP numer 304888 – 2013

Gmina i Miasto Raszków informuje o unieważnieniu w/w postępowania


Podstawa prawna: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

  • Oferta z najniższą ceną 143 186,37 zł. brutto

  • Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia - 95 000,00zł

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie postępowanie przetargowe zostało unieważnione

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z cenami złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Nr części zamówienia

Łączna ilość punktów

1

BLACHARSTWO DEKARSTWO Hieronim Witek ul. Grzegorzewska 24, 63-700 Krotoszyn

143 186,37

-

-


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art.180 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych od niniejszej decyzji słuzy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby
BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak