Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie  części nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 176, o pow. 0,0700 ha,  poł. w Przybysławicach,  zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/ 00058180/4.

Czynsz dzierżawny miesięczny ustala się w wysokości osiągniętej w przetargu, przyjmując jako cenę wywoławczą  0,50 zł za 1m2  + VAT (zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury). Wysokość czynszu może być waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

I. Dane dotyczące nieruchomości:

       - nieruchomość gruntowa niezabudowana  o pow. 700 m2, usytuowana przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych (kierunek Raszków - Ostrów Wlkp. i Przybysławice - Rąbczyn), zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00058180/4.

      W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków nieruchomość przeznaczona jest pod wyznaniowy cmentarz grzebalny o symbolu w planie 15.17 ZCe. Przeznaczenie dopuszczalne to : usługi, rzemiosło, w tym produkcyjne.

II   Cena

       -  cena wywoławcza:   350 zł

       -  wysokość wadium:  70 zł.

III.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (wysokość wadium podana wyżej), na konto Urzędu w Banku   Spółdzielczym w Raszkowie   Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540

do dnia  21.08.2013 r.

      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia umowy dzierżawnej.

IV. Okres dzierżawy -  15 lat

                            

V  Przetarg odbędzie się dnia    26 sierpnia  2013 r. r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro

 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu - pokój nr 5 lub nr tel. 62 734-49-07