Raszków: Przebudowie drogi w m. Ligota
Numer ogłoszenia: 245656 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207856 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowie drogi w m. Ligota.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie drogi w m. Ligota Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 530m Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych -8m Koryta gł. 20 cm - 52 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 2146,00m2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym -gr. 15 cm -314,1m3 Skropienie asfaltem - 1776,00m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4cm - 1776,00m2 obsypanie poboczy - 63,60m3 Nawierzchnia z kamienia warstwa górna 4 cm (pobocza)- 332,00m2 Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji materiałów pochodzących z recyklingu. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)dokumentacja projektowa budowlana, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156340,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 102830,95

  • Oferta z najniższą ceną: 102830,95 / Oferta z najwyższą ceną: 137496,90

  • Waluta: PLN.