Raszków: Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa
Numer ogłoszenia: 242998 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207776 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Roboty pomiarowe - 220,00m Roboty ziemne - 355,600m3 Kanały z rur PVC o śr. 160mm - 12m ( przyłącza do kratek ściekowych) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm -10 szt Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 336m Profilowanie i zagęszczanie podłoża - warstwa konstrukcyjna nawierzchni -813,400m2 Warstwa wzmacniająca z kruszywa z naturalnego stabilizowanego cementem gr. 10 cm RM=1,5 MPa 813,4 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 813,400m2 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 7 szt. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 4 szt Ułożenie rur dwudzielnych osłonowych na kablach tp, PROMAX i ENERGA Plantowanie 9 (obrabianie na czysto) skarp -336,0m2 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m-220,00 m Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)dokumentacja projektowa budowlana, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GEMBIAK -MIKSTACKI SP.J., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109657,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83264,48

  • Oferta z najniższą ceną: 83264,48 / Oferta z najwyższą ceną: 83264,48

  • Waluta: PLN.