Raszków: Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance
Numer ogłoszenia: 236980 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207682 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykucie z murów okna - 2 szt. Rozebranie ścianki z cegieł 1,40 m2 Rozbiórka posadzki betonowej - 5,10 m3 Ścianki działowe z betonu komórkowego - 11,71m2 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 13,20m Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - 61,13 m2 Posadzki betonowe gr 5 cm- 61,13 m2 Posadzki z płytek kamionkowych 30x30 - 61,13 m2 Cokolik z płytek kamionkowych - 70,91 m Tynki wewnętrzne - 159,88m2 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x25 - 109,07m2 Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie i dwukrotne malowanie - 215,65m2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie- 61,13 Gruntowanie i dwukrotne malowanie- 61,13 m2 Skrzydła drzwiowe i ościeżnice -2 szt Montaż okna podawczego -0,80m2 Schody żelbetowe Posadzki z płytek kamionkowych 30x30- 3,62 m2 Instalacje elektryczne Wykucie bruzd Układanie przewodów kablowych - 219,0m Montaż gniazd i puszek Montaż opraw oświetleniowych pomiar rezystancji Remont dachu Rozebranie rynien i rur spustowych Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym- 472,78 m2 Rozebranie kominów i odtworzenie Obróbki blacharskie- 96,34 m2 Pokrycie dachów papa zgrzewalną 2x - 472,78m2 Montaż rynien i rur spustowych kominki wentylacyjne fi 150mm- 10 szt. Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)dokumentacja projektowa budowlana, b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.13.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dekarstwo Murarstwo inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz, Wyszki 87, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114764,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97982,18

  • Oferta z najniższą ceną: 97982,18 / Oferta z najwyższą ceną: 125337,31

  • Waluta: PLN.