Raszków, dnia 18 czerwca 2013 rokuNr ZP 271.8.2013


Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi w m. Grudzielec


Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Przebudowa drogi w m. Grudzielec opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 208382 z 29.05.2013 r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa


Cena ofertowa: 132 932,69zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz,

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

143.233,72

92,81

92,81

2

Gembiak-Mikstacki sp. j.

ul. Transportowa 3,

63-700 Krotoszyn

147.485,86

90,13

90,13

3

BUDKOM PPHU J.Hofman i K.Kostecki sp. j.

ul. Łódzka 114-120,

62-800 Kalisz

157.469,27

84,42

84,42

4

Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX”

Kalisz ul. Piwonicka 12 z/s

Ociąż ul. Torowa 16

143.394,48

92,70

92,70

5

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa

132.932,69

100

100

6

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

139.049,73

95,60

95,60

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-OSTRÓW” Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski,

ul. Przymiejska 9

149.726,23

88,78

88,78
Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak