Raszków: Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ligocie
Numer ogłoszenia: 232052 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202026 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ligocie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: .Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ligocie - elewacja zachodnia Rozebranie podokienników zewnętrznych z cegły - 2,33m2 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi razem ok.-212m2 izolacje przeciwwilgociowe wyprawa elewacji cienkowarstwowa z tynku mineralnego gruntowanie elewacji przed malowaniem dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - 9,69m2 Uwaga: Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, b)przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.44.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Malarstwo Tapeciarstwo MALDOM Roman Kałmucki, ul. Truskawkowa 1, Radzłów, 63-440 Radłów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43508,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 33821,62

  • Oferta z najniższą ceną: 33821,62 / Oferta z najwyższą ceną: 60019,07

  • Waluta: PLN.