Raszków, dnia 3 czerwca 2013 roku

Nr ZP 271.3.2013

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na usługi dot. zamówienia pn.Odbiór i zagospodarowanie stałych stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków opublikowanym w Dz. UE 2013/S 076-127881 z 18.04.2013r

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


KONSORCJUM EKO KAR, MZO, KOSZ

Cena ofertowa: 1 198 224,00 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną , w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

KONSORCJUM EKO KAR, MZO, KOSZ

ul. Polna 17, 63-440 Raszków

1 198 224,00

100

100


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt. XXIII SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak